Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog och Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO
px
2008-04-18


Trialog och Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO har genom Ove
Strand och Niklas Johansson, chef för Tankesmedjan Alumna, elevrörelsens
tankesmedja, inlett ett samarbete. Tillsammans har man byggt vidare de
modeller som båda parter använder sig av: Trialogenmetoden och Alumnamodellen, SECO:s modell för elevers inflytande. Särskilt har diskussionerna rört vilken roll vuxna har i att stödja och främja ungdomars inflytande. Samarbetet har fallit väl ut och kommer att fördjupas i framtiden.

Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO är en samarbetsorganisation för elevråd. Organisationen bildades 1938, som STSE och har genom åren hetat TLE, Elevförbundet och fram till 2007, Elevorganisationen i Sverige. Idag har organisationen ett trettiotal anställda och representation i de flesta större svenska städer. Sedan några år tillbaka är i princip alla tyngre elevråd på gymnasiet anslutna till organisationen. Se länk nedan.


 Niklas Johansson, SECO:

”Samtalet kring elevers inflytande är snårigt. Främst är det vuxna som pratar. Ofta är det också vuxnas ambitioner som står i centrum – att ”fostra demokratiska medborgare” eller att ”lära elever om demokrati”. Inte sällan slår ambitionerna fel. En vuxen kan inte vara motpart och ombud på en och samma gång. Ingen vuxen kan heller agera rättvist om den samtidigt ska fostra den andra parten.

Begrepp som ”ungdomsalibin”, ”gisslandrama” och "skendemokrati” blir därför oundvikliga – de inträffar så fort vuxna har egna ambitioner med elevers inflytande och de ambitionerna inte stämmer överens med elevernas.

 Trialog och Ove Strand förstår det, vilket gör Trialog till den enskilt mest intressanta modellen för Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO att stödja.

 Trialog lägger sig också nära de principer som är grundläggande för ”Alumnamodellen”, den modell som SECO använder för elevers inflytande. Precis som Trialog bygger den på att vuxna och elever är två parter, som genom överenskommelser och gemensamma spelregler, måste komma överens om hur man ska hantera ett ömsesidigt ”kontrakt”, utifrån sitt respektive ansvar.

 Ove Strand tillhör den grupp av vuxna som tagit till sig begreppet ”tokenism”, dvs. tendensen från beslutsfattares sida att eftersträva representation enbart för beslutsfattarens skull. Trialog förmår även skilja på ”kvalitetssäkring” och ”inflytande” – att tillfråga elever i syfte att själv fatta ett kvalificerat beslut är inte inflytande. 

Trialogmetoden som sådan är också ett utmärkt sätt att skapa överenskommelser skolan och elever emellan.”

 

För mer info
px
niklas.johansson@sverigeselevrad.se
Länkar:

www.sverigeselevrad.se

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser