Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog i Lund
px
2007-07-04

Kommuner som menar allvar med de insatser man gör för, och tillsammans med kommunens unga, har framför allt en sak gemensam – de strävar efter ett samlat grepp kring sin lokala ungdomspolitik. Detta beskrivs bäst i någon form av strategidokument med visioner och mål, ledsagat av en aktivitets- och bemanningsplan. I bästa fall har framtagandet av dessa skett i stor delaktighet, så att man med rätta kan tala om ett levande ”sektorsövergripande barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram”.
 
I Lund har just ett sådant arbete tagits hela vägen från utkast, via referensgrupper och remissrundor fram till politiska beslut. Väl medveten om dokumentets vikt har kommunen låtit processen ta åtskilliga år (start 1995…) fram till det att det fått sin nuvarande form.
 
”…politisk strategi för unga, ett kommunalt program som ska bidra till att alla unga kan få ett gott liv i Lund. Strategin ska styra arbetet i Lunds nämnder och förvaltningar så att deras beslut och verksamheter når målet med strategin; Lunds unga upplever att de har inflytande över sin livssituation och att de har goda möjligheter för lärande och personlig utveckling. Nämnder och förvaltningar ska i samverkan med unga ta fram vad som är viktigt att arbeta med för att nå målet.
Förslaget bygger på samtal med unga om hur det är att vara ung i Lund. Tusentals unga har kommit till tals genom omfattande enkäter, olika dialogformer och på Ungdomstinget. Alla dessa röster har bidragit till innehållet i den politiska strategin för unga.” 

Mer info på www.lund.se/ungplan
 
Trialog anlitas av kommuner som har liknande ambitioner (se andra artiklar i Nyhetsarkivet) och har även satt avtryck i Lunds strategidokument:
 
”Ove Strand har genom Kommunernas och Ungdomsstyrelsens nationella nätverk för ungdomsinflytande blivit tillfrågad av undertecknad om att ge ett remissvar på Lunds politiska program för unga.

Oves kunskaper och erfarenheter har därigenom varit till stor hjälp i vårt skrivande av programmet. 
Jag kan därför med det varmaste rekommendera honom till liknande arbete.”

Tor Ohlsson
 
 
För mer info
px
Tor Ohlsson
Koordinator ungdomsfrågor
Lunds kommun
Telefon 046-35 63 59 mobil 0706-877 512
Länkar:

 www.lund.se/ungplan
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser