Click for English version
 
> Barnkonventionen
> Skolverket
> Nationell
    Ungdomspolitik
> Nationell
    Folkhälsopolitik (SFHI)
 
> Internationell
    Ungdomspolitik
 
> Startsidan
Ungdomsdemokrati utifrån i första hand fyra uppdrag

Med FN:s Konvention om barnets rättigheter som grund bildar läroplanernas beskrivningar av elevinflytande samt den nationella ungdomspolitiken ett kraftfullt och tydligt uppdrag till vuxna i utbildning och beslutsfattande. Även på EU-nivå finns dokument som beskriver ungas rättigheter till deltagande i för dem viktiga beslut. Det är i första hand utifrån dessa fem uppdrag som Trialog arbetar.

Barnkonventionen - Barnombudsmannen BO
”Barn och unga har rätt att komma till tals”
> Läs mer

Skolverket - Elevinflytande
I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan.
> Läs mer

Nationell ungdomspolitik - Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd.
> Läs mer

Nationell folkhälsopolitik - Statens Folkhälsoinstitut
”Målområde 1 av de 11 målen för den nationella folkhälsan är Delaktighet och inflytande i samhället...”
> Läs mer
Internationell ungdomspolitik - Europeiska Unionen och Europarådet

- Europeiska Unionen
Inom EU utformas just nu en sammanhållen ungdomspolitik. Medlemsländerna har enats om fyra prioriterade områden:
- ungdomars delaktighet
- information till ungdomar
- volontärtjänst för ungdomar
- bättre kunskaper om ungdomars situation
> Läs mer

- Europarådet
Europarådets kommunalkongress (tionde sessionen) antog 21 maj 2003 ”Reviderad europeisk stadga angående unga människors deltagande i kommunala och regionala angelägenheter”. I bilaga till rekommendation 128 står bl a följande
> Läs mer, 150 kb